Мне нужно по казахски пословицы

Составитель Павел Рассохин

ISBN 978-5-4493-9030-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

А

Ағайынның алтын сарайынан ананың жыртық лашығы артық

– Дырявый шалаш матери лучше, чем золотой дворец родичей.

Ағаш тамырымен, адам досымен мықты

– Дерево крепко корнями, человек – друзьями.

Ағын судың арамдығы жоқ – В проточной воде грязь не держится.

Адам сөзінен жазады, сиыр мүйізінен жазады

Корова страдает из-за рогов, человек – из-за своих слов.

Адамды еңбек көркейтеді — Труд красит человека.

Адамды тарлық шынықтырады, адамгершілікті барлық ұмыттырады

– Нужда закаляет, богатство о человечности забывает.

Адамның көңілі бір атым насыбайдан қалады

– Бывает, что друзья расходятся из-за щепотки насыбая.

Адасқанға – жұлдыз айдай, карны ашқанға – көже майдай

– Когда заблудишься, звезды луной кажутся; а проголодаешься и лапша маслом кажется.

Адасқанның айыбы жоқ, қайтып үйірін тапқан соң

– Не велико заблуждение, коль назад нашел дорогу к своим.

Адатықтан ұдкен ат жоқ, наннан ұлкен ас жоқ

– Самое святое имя – человек, самая свята пища – хлеб

Ажал ажарға қарамайды– Смерть на лица не смотрит.

Аз жұмысты қиынсыңсаң, көп жұмысқатап боларсың

– Будешь выбирать легкую работу, трудная достанется.

Аз қайғыны ас басады, көп қайғыны дос басады

– Малая печаль за едой забывается, большая – за беседой с другом.

Аз сөйлесең де саз сөйле – Говори редко, но метко.

Азғын денеге ауру үйір – Истощенному телу все болезни товарищи.

Аздің азаншысы болғанша, көптің қазаншысы бол

– Чем десятком людей руководить, лучше для сотни людей кашу варить.

Ай бетінде де дақ бар — И на луне есть пятна.

Ай көрмесең туысың жат, жыл көрмесең жолдасың жат

– Если месяц с родственниками не видишься, становятся чужими,

если год с друзьями не видишься, становятся чужими

Айлалы батыр алдырмас – Ловкого батыра силой не возьмешь.

Айна айна емес, халық айна – Зеркало правды – народ.

Айран ұйытса, іріткен, тері илесе, шіріткен

– Взялся простоквашу ставить – молоко прокисло, взялся кожу дубить – шкуру сгноил.

Айтуға оңай, істеуге қиын – Легко сказать, да трудно сделать.

Айырылмастай досыңа қайырылмастай сөз айтпа

– Другу неразлучному не говори слов разлучающих.

Ақша ашпайтын құлып жоқ

– Нет такого замка, который бы против денег устоял.

Ақша кетуге тырысады, есеп ұстауға тырысады

– Деньги стараются уплыть, а счет старается их удержать.

Ақша тиыннан құралады – Копейка рубль бережет.

Ақшада көз жоқ — У денег нет глаз.

Ақыл тозбайтын тон, білім таусылмайтын көл

– Ум – шуба, которая не изнашивается, знания —неисчерпаемое озеро.

Ақылдан асар амал жоқ, батылдар алмас қамал жоқ

– Нет хитрости, которой ум бы не разгадал; нет крепости, которой смелый бы не взял.

Ақылды арын қорғайды, сараң малын қорғайды

– Умный честь свою оберегает, скупой скот свой оберегает.

Ақылды көргенін айтады, ақмақ ішкенін айтады

– Мудрец рассказывает, что повидать успел, глупец рассказывает, что и когда он ел.

Ақымақ күлкіге тоймайды, жалқау ұйқыға тоймайды

– Дурень смеется постоянно, а лодырь спит непрестанно.

Ақынның тілі қылыштан өткір, қылдан нәзік

– Слово акына острее клинка и нежнее волоска.

Аман болса бұл басым, тағы шығар бұл шашым

– Была бы голова цела, а волосы сами отрастут.

Алаған қолым береген – Рука, умеющая брать, умеет и сама давать.

Аласыға алтау аз, бересіге бесеу көп – Берущему шести мало, дающему и пяти много.

Алла бермегенді молда да бермейді – Чего аллах не дал, того и мулла не даст.

Аллаға жағайын десең – қазаның болсын, қазыға жағайын десең – қазаның болсын

– Хочешь понравиться аллаху – час молитвы не пропускай, хочешь понравиться казию – котел с огня не снимай.

Алмақтың да салмағы бар – Любишь брать, умей и сам давать

Алпыс қарсақ ат болмас — И шестьдесят корсаков коня не заменят.

Алтау ала болса, ауыздағы кетеді. төртеу түгел болса, төбедегі келеді

– Если шестеро врозь, лежащее во рту теряют;

если четверо за одно, улетевшее в небо достают.

Алтын алма, білім ал – Не гонись за золотом, гонись за знаниями.

Алтын көрсе періште жолдан таяды – Увидев золото, и ангел свернул с дороги.

Алтын тапсаң, санап ал — Если и золото нашел, пересчитай.

Алтын тыққан адам аштан өлер — Дрожащий над золотом с голода умирает.

Алтынды ала білген бөле де біледі – Кто золото добыть сумел, сумеет и поделить.

Алтынды тот баспайды — Золото не ржавеет.

Алып анадан туады, ат биеден туады

– Скакун родится от кобылицы, батыр – от женщины.

Алыс жол атты сынайды, ауыр жол ерді сынайды

– Дальняя дорога – испытание коню, тяжкий путь – испытание джигиту.

Алыссаң атаң да болса жық — Если схватился, и отца родного вали с ног.

Алыстан арбалағанша жақыннан дорбала

– Чем из далека возить арбой, лучше сблизи натаскать торбой.

Анасын көріп қызын ал – Возьми замуж дочь, прежде узнав, кто ее мать.

Анаңды Меккеге үш арқалап барсаң да, қарызыңнан құтыла алмайсың

– Даже если трижды мать на себе в Мекку перевезешь, с долгом перед ней не рассчитаешься.

Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі — Болтающий не думая, умирает не болея.

Аңқау елге – арамза молда – Для темных людей и плут – мулла.

Арық атқа қамшы – ауыр – Тощему коню и плеть – ноша.

Арық атқа қамшы жау, жыртық үйге тамшы жау

– Худому коню плетка – враг, худой юрте – дождь.

Арымақ, семірмек көңілден– Худеть или полнеть, зависит от настроения..

Арыстанды арыстандай жігіт алар – Льва одолеет джигит с львиным сердцем.

Аспаннан киіз жауғанда, сорлыға ұлтарақ та тимепті

– Когда с неба тюками валили кошма, бедняку не хватило кусочка на стельку.

Астың дәмін тұз келтірер, ауылдың сәнін қыз келтірер

– Вкус пищи – соль, краса аула – девушки.

Асу бермес асқар жоқ – Нет вершины недоступной.

Асы жоқ үйді ит те сүймейді — Голодный дом и собака обходит стороной.

Ат айналып қазығын табар, ер айналып елін табар

– Сколько б конь не кружил, к коновязи своей вернется;

сколько б джигит не бродил, на Родину вернется.

Ат басына күн туса, ауыздығымен су ішер; Ер басына күн туса, етігімен су кешер

– Конь при нужде в удилах воду пьет, джигит при нужде в сапогах реку перейдет.

Ат өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай, ер өнері білінбес, қоян-қолтық алыспай

Резвость коня скачки покажут, силу джигита борьба докажет.

Ат сүрінбей жер танымас, ер сүрінбей ел танымас

– Конь не споткнувшись, дорогу не изучит; джигит, не споткнувшись, мир не узнает.

Ата – асқар тау, Ана – бауырындағы бұлақ, бала – жағасындағы құрақ

– Отец – неприступная гора, мать – родник у подножия горы, дитя – тростник, растущий на берегу реки

Ата – балаға сыншы – Отец главный критик своего ребенка.

Ата өнері – балаға мұра — Искусство отца – сыну наследие.

Атаның жүгі – атанның жүгі – Ноша отца тяжела, как вьюк верблюда.

Атаңның баласы болма, адамның баласы бол – Не будь сыном отца, будь сыном народа.

Атаның жүгі – атанның жүгі – Ноша отца тяжела, как вьюк верблюда.

Атадан ұл қалса – өзі қалғаны, қыз қалса – ізі қалғаны

– Если после отца остался сын – значит, остался он сам,

если осталась дочь, значит остался след.

Аталастан ауылдас жақын – Хороший сосед родней далеких родственников.

Атқыштан ажал қашады — От меткого стрелка смерть бежит.

Аттан тай озады, атадан бала озады

– Придет время жеребенок обгонит коня, а сын – отца.

Аттыға жаяу жолдас болмас — Конный пешему не товарищ.

Атын алдырған ерін жоқтамайды, басын алдырған сақалын жоқтамайды

– Лишившись коня, по седлу не плачут; лишившись головы, по бороде не плачут.

Аттың жемін жеп, тайдың ойынын ойнау — Ест, как конь, резвится, как жеребенок.

Аты аталмаған жігіттен, аты аталған төбе артық

– Чем быть джигитом, никому неизвестным, лучше быть бугорком, именем отмеченным.

Атың арақ болса, бір шап, отының аз болса, бір жақ

– Конь худой – проскачи раз, да во весь опор; дров мало – разожги раз, да пожарче.

Атыңнан айрылсаң да, ер-тоқымыңнан айрылма;

Қатыныңнан айрылсаң да, қазан-ошағыңнан айрылма;

Қазан-ошағыңнан айырылсаң да, халқыңнан айрылма

– Лишившись коня, седло не бросай; лишившись жены, очаг свой не покидай;

лишившись очага, народ свой не покидай.

Ауыз – дарбаза, сөз – самал, құдай ұрғанға не амал

Рот – ворота, слово – ветер, когда бог карает, закрыть ворота забывают.

Ауызбен орақ орғанның белі ауырмайды – Языком хлеб молотить – спина не за болит.

Ауызы күйген үрлеп ішер – Кто уже обжигался, тот сперва подует, потом пьет.

Ауызы қисық болса да, байдың ұлы сөйлесін

– Хоть и рожа кривая, пусть сын бая говорит.

Ауызымен астау шапқан, қолымен жаңқа жара алмас

– Языком корыто выдалбливает, а руками щепку не расколет.

Ауызына келгенді сөйлеу – ақымақтың ісі, алдына келгеннін жеу – айуанның ісі

– Зверь жрет, что на глаза попадет, дурак плетет, что на ум взбредет.

Ауру атанды да шөктірер – Болезнь пришла – беда в дом вошла.

Ауру желмен келіп, термен шығады

– Болезнь входит вместе со сквозняком, выходит вместе с потом.

Ауру кірді – әлек кірді – Болезнь и верблюда с ног валит.

Ауру кісі күлкі сүймес, ауыр жүкті жылқы сүймес

– Больной не выносит смеха, конь – тяжелую ношу.

Аурудың жақсысы жоқ, дәрінің тәттісі жоқ

– Не бывает приятной болезни, не бывает и вкусного лекарства.

Ауруын жасырған бөледі — Кто болезнь свою скрывает, тот со смертью играет.

Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде

– Чем лекарство от болезни искать, лучше думай, как не заболеть.

Ауыл итінің достығы сүйек тастағанша – Дружба аульных собак – до первой косточки.

Ауыл итінің қүйрығы қайқы – В своем ауле и собака хвост трубой держит.

Ауылдың иті ала болса да, бөрі келгенде бірігеді

– Завидев волка, аульные собаки забывают свою вражду.

Аш ақылмен тоқ болмайды — Голодный сочувствием сыт не будет.

Аш атасын тыңдамас —

Голодный и отца не слушаешь (От А.– Для голода нет голоса разума.)

Аш бала тоқ баламен ойнамайды, тоқ бала аш болам деп ойламайды

– Голодному мальчику с сытым некогда играть, сытый не думает, что и он будет голодать.

Ашаршылықта бай баласы бірінші өледі – В голод байский сын раньше всех умирает.

Ашаршылықты көп көрген өзі тоймай «мә» демес

Кто голод пережил, не скажет «на», пока сам не насытится.

Аштың ақылы тамағында, жаяудың ақылы табанында

– Голодный думает о еде, пеший – о боли в ноге.

О труде

Жаманға жан жуымас, Жалқауға мал жуымас. Дурня люди сторонятся, лодыря и скотина обходит.
Саудың асын ішіп, Аурудың ісін істейді. Ест как здоровый, работает как больной.
Аз жұмысты қиынсыңсаң, Көп жұмысқатап боларсың. Будешь выбирать легкую работу, трудная достанется.
Ер тынысы — еңбек, Ез тынысы – ермек. Для джигита работа – отдых, для лентяя гулянье – отдых.
Еңбеккер ұйқыдан ширап тұрады, Еріншек ұйқыдан қирап тұрады. Работяга встает со сна бодрым, лодырь – разбитым.
Көңілсіз бастаған іс көпке бармайды. Дело, начатое без души, начатым и останется.
Есектің жүгі жеңіл болса, жатаған болады. Когда груз легкий, ишак часто ложится.
Егінді жабайы шөп аздырар, Ерді еріншектік аздырар. Пашню сорняк портит, джигита – лень.
Ермек қуған бәлеге жолығады, Еңбек қуған қазынаға жолығады. Ищешь только развлечения – наживешь беду, дело ищешь – найдешь казну.
Бұқаның арамзасы бұзау арасында жүреді. Ленивый бык вместе с телятами пасется.
Істемеген тістемейді. Не работающий не жует.
Еңбек етпесең елге өкпелеме, Егін екпесең жерге өкпелеме. Не работал – на людей не обижайся, не сеял – на землю не сердись.

О дружбе

Қимас досың сұраса, Қимасыңды бересің. Для друга сердечного от сердца отрывают.
Сыйласу екі кісіге бірдей. Дружба крепка взаимностью.
Татулық — табылмас бақыт. Дружба — богатство бесценное.
Достық жоқ жерде табыс жоқ. Где нет дружбы, там нет успеха.
Туысы жақын жақын емес, Қонысы жақын жақын. Доброе соседство прочнее родственных уз.
Дұшпаныңнан бір сақтан, Жаман достан мың сақтан. Врага остерегайся один раз, плохого друга тысячу раз.
Ерегескен ел болмайды, Есептескен дос болмайды. Где нет взаимности, там единства нет где корысть, там дружбы нет
Досың дос болғанға шаттан, Дұшпанмен дос болудан сақтан. Гордись настоящим другом, остерегайся стать другом врага.
Көршің қолайлы болса, қораң кең. Когда сосед по душе, в тесном дворе просторно.
Досы жоқ адам – Тұзы жоқ тағам. Жить без друзей, что есть пищу без соли.

О родине

Ер туған жеріне, ит тойған жеріне Человека тянет туда, где он родился, собаку тянет туда, где она наелась.
Гүл өз жерiнде ғана – гүл, адам өз отанында ғана — адам Цветок лишь на своей поляне – цветок, человек лишь на родине – человек
Өзіңнің ғажайып Отаныңды ұмытпа, өз туған жеріңе ешқашан соқпай өтпе Свою Родину прекрасную никогда не забывай, места, где ты родился, никогда не обходи.
Отаныңның әр ағашы күлімдеп тұрады. На своей родине каждое дерево улыбается
Тамырсыз жусан да өспейді Без корня и полынь не растёт
Құртақандай торғай да, Өз ұясын қорғайды. Маленький воробей и тот свое гнездо оберегает
Үйде оңбаған, Түзде де оңбайды. Если не нашел счастье дома, не обретешь и на чужбине.
Отанды сүю – от басынан басталады Любовь к Родине у семейного очага зарождается.
Ауыл итінің қүйрығы қайқы. В своем ауле и собака хвост трубой держит.
Отанға опасыздық еткенің, Өз түбіңе өзің жеткенің. Родину предать – себя заживо схоронить.

О семье

Жеті атасын білмеген — жетімдіктң белгісі. Если до седьмого колена своей родословной не узнаешь — сиротой прослывешь.
Жақсы болса алғаның, үйіңнен кісі кетпейді. Жаман болса алғаның, шын досың да шеттейді. Если жена хорошая, гости не переводятся в доме; если жена плохая, даже друг обходит твой дом.
Жақсы әйел жарының жақсысын асырар, жаманын жасырар. Достоинства мужа прославит добрая жена, и недостатки сгладит она.
Әкені көріп ұл өсер, шешені көріп қыз өсер. Cын берет пример с отца, дочь — с матери.
Бала – көңiлдiң гүлi, көздiң нұры. Дети – цветы души и свет для глаз.
Жақсы әке – жаман балаға қырық жылдық ризық. Добрая слава отца сорок лет служит непутёвому сыну.
Жақыныңды жат етсең, Жатқа күлкі боларсың. Сторониться своих – стать посмешищем для чужих
Жақсы келін – қызыңдай, жақсы күйеу – ұлыңдай. Хорошая невестка, как дочь родная; хороший зять, как сын родной
Бесіксіз үйде береке жоқ. В доме, где колыбель не качают, уюта не бывает.
Алты ұл туған ананы — ханым десе болады, кезек сыйласқан ағайынды — жаным десе болады. Мать, родившую шестерых сыновей, называй царицей; хорошую родню называй души частицей.

О богатстве

Жоқтық ұят емес, Тоқтық мұрат емес. Бедность – не порок, Богатство – не предел мечты.
Нені кем тұтсаң, соғн зар боларсың. В том всегда нужда, чего нет под рукой.
Аш бала Тоқ баламен ойнамайды. Тоқ бала Аш болам деп ойламайды. Голодному мальчику с сытым некогда играть, сытый не думает, что и он будет голодать.
Қойың болмаса, байлықта ойың болмасын. Баранов не держать — богатства не видать.
Аштың ақылы тамағында, Жаяудың ақылы табанында. Голодный думает о еде, пеший – о боли в ноге
Кедей байға жетсем дейді, бай кұдайға жетсем дейді. Бедняк богатым стать мечтает, богатый богом стать желает.
Жарлының байлығы — денінің саулығы. Богатство бедняка — его здоровье.
Бай ат мінсе, «қайырлы болсын» дейді, жарлы ат мінсе, «қайдан алдың» дейді. Богатый едет на коне — счастливого пути желают, бедняк едет на коне — «где взял» вопрошают.
Қарны ашқанға қара нан да май татыр, шөлдегенге қара су да бал татыр. Голодному — черный хлеб покажется маслом, жаждущему — сырая вода покажется медом.
Қарны ашқанға қара талқан майдай көрінеді. Голодному и толокно маслом кажется.
Аш ақылмен тоқ болмайды. Голодный советом не насытится.

О здоровье

Сырқат желмен кіреді, термен шығады. Болезнь со сквозняком приходит, и с потом уходит.
Тәуіптің жақсысы – ауруға ауру қоспағаны. Самый хороший лекарь тот, кто к старому недугу новой не добавляет.
Бас аманда мал тәтті, Бас ауырса жан тәтті. Пока здоров – добро дорого, заболеешь – жизнь дорога.
Сырқат тән жарасы, қайғы жан жарасы. Болезнь — телесная рана, печаль — душевная рана.
Денсаулық – зор байлық. Здоровье – клад бесценный.
Жарлының байлығы – дененің саулығы. Богатство неимущего– его здоровье.
Жұғың бар жерде – шыбын бар, Шыбын бар жерде – шығын бар. Где мусор – там и мухи, где мухи – там болезни.
Тәні саудың жаны сау. Здоровый телом и духом здоров.
Тазалық – саулық негізі, Саулық – байлық негізі. Чистота – основа здоровья, Здоровье – основа богатство.
Сәті түскен ауруға не болса, сол ем болады. Удачливого больного любое средство лечит.

О жизни и смерти

Тумақ болса, өлмек бар. Будет рождение, будет и смерть.
Өлім жайлы көп айтса, Тірінің берекесі кетеді. Когда о смерти много говорят, здоровый покой теряет.
Бір тумақ бар, бірге өлмек жоқ. Вместе на свет появиться — не значит, что вместе и умирать.
Батыр бір оқтық, Бай бір жұттық. Бай – до первого джута, батыр – до первой пули.
Ажал ажарға қарамайды. Смерть на лица не смотрит.
Көп жасап, күміс болғанша, Аз жасап, алтын бол. Чем долго жить, чтобы серебром блистать, лучше мало жить и золотом сверкнуть.
Өзен ағысын бөгеуге болады, өмір ағысын бөгеуге болмайды. Реку можно остановить, жизнь – никогда.
Жылағанмен өлген кісі тірілмейді. Покойника воплями не воскресишь.

О народе и обществе

Әдепсіз үйге кірме, әкімсіз елде тұрма. В злачный дом не заходи, в стране, где нет главы, не живи.
Ел артындағы шаң жұтады, ел алдындағы май жұтады. Масло глотает тот, кто во главе народа идет, пыль глотает тот, кто от народа отстает.
Көп сөйлейді залым би, аз сөйлейді әділ би. Много говорит плохой судья, мало говорит справедливый судья.
Ерден аспақ бар, елден аспақ жоқ. Можно быть умней своих друзей, но всегда народа невозможно быть мудрей.
Жіп жіңішке жерінен үзіледі. Веревка рвется там, где она тонка.
Атаның баласы болма, адамның баласы бол. Можешь не быть сыном своего отца, но будь сыном своего народа.
Ұлықсыз жұрт — бассыз дене. Народ без главы, что тело без головы.
Көптің қолы көкке жетеді Народ встанет, до неба достанет
Елін сатып асаған, екі күн-ақ жасаған. Кто, предав свой народ, брюхо набьет, тот и двух дней не проживет.
Ел жасымен көрікті, тау тасымен көрікті, аяқ асымен көрікті. Народ молодежью красен, горы красны камнями, посуда красна едой.

О гостях

онағыңнын алғысы алтыннан қымбат. Благодарность гостя твоего, дороже золотого подарка его.
Келгенше, қонақ ұялар, келген соң, үй иесі ұялар. Волнуется гость, когда в гости идет, хозяин волнуется, когда гость придет.
Қонақты сөзбен тойғыза алмайсын. Гость не будет сыт словами.
Қонақ аз отырып, көп сынайды. Гость немного посидит, да многое углядит.
Қонақ келді — ырысын ала келді. Гость приходит — счастье в дом с собой приводит.
Қонақ келсе есікке, жүгіріп шық, кешікпе. Если гость придет, беги к двери, не опоздай.
Сыйлы қонағың келсе, итіне сүйек таста. Если пришел уважаемый гость, и собаке его кинь кость.
Қонағыңның алтынын алма, алғысын ал. Золото у гостя не бери, а лучше благодарность проси.
Қонақ келсе, ет пісер, ет піспесе, бет пісер. Когда гость приходит, мясо хозяин готовит, если мяса не имеет — лицо хозяина краснеет.
Құтты қонак келсе, қой егіз табады. Когда желанный гость придет, овца двойню принесет.

О торговле

Кірісіне карай шығысы. Без расхода не будет и дохода.
Базар ақшалыға базар, ақшасызға назар. Базар с деньгами — базар, и без денег — одно расстройство.
Қойың болмаса, байлықта ойың болмасын. Баранов не держать — богатства не видать.
Базар алдаусыз болмайды. Базар без обмана не бывает.
Жылқы құлынынан өнеді, ақша тиыннан өнеді. Без тиынки нет тенге, без жеребенка нет коня.
Арзан алдайды. Дешевое обманчиво.
Ақша болса алақанда, сауда қайнайды. Если деньги в руках, торговля кипит.
Арзан болса, алушыдан ынсап кетеді, кымбат болса, сатушыдан ынсап кетеді. Если дорогой товар, продавец о стыде забывает, если дешевый товар, покупатель стыд потеряет.
Ат алсаң, ауылыңмен ал. Если коня покупаешь, покупай всем аулом.
Судың да сұрауы бар. Вода и та счет любит.

О еде

Асы жоқ үйді ит те сүймейді. Дом, где нет еды, и собака избегает.
Ас тұрған жерде ауру тұрмайды. Где хорошая пища обитает, там болезни не бывает.
Аштың ақылы астан әрі аспайды. Все мысли голодного вокруг еды вращаются.
Еттен дәм кетсе, ұрлықтын мәні кетер. Если мясо вкус потеряет, скотокрадство смысл утеряет.
Қасық тары ботқа болмас, ботқа болса да, жұртқа болмас. Из ложки пшена каши не сварить, а если и сварить, всех не накормить.
Жылқының еті жесең — тісіне кіреді, жемесең — түсіңе кіреді. Конину поешь — остается в зубах, а не поешь — будешь видеть во снах.
Ат адамның қанаты, ас адамның қуаты. Конь — для человека как крылья, а в хлебе его сила.

О взаимоотношении человека и природы

Қыс малыңды бақ, жаз жерінді шап. Зимою пасти скот, летом землю полоть.
Жер қөңді сүйеді, ат жемді сүйеді. Конь любит овес, а земля — навоз.
Су аққан жерінен ағады, шөп шыққан жеріне шығады. Вода течет, где всегда текла, трава растет, где всегда росла.
Жақсы туса — елдің ырысы, жаңбыр жауса — жердің ырысы. Дождь с небес проливается — счастье на землю спускается, хороший человек рождается — счастье народу является.
Бұлақ болмаса, өзен болмас еді. Если б не источник, засохла бы река.
Жері қатты болса, малы сүтті болады. Если благодатная земля, у коровы будет много молока.
Тоқтатсаң жерге қалың қар, дей бер жақсы өнім бар. Землю снег питает, а земля урожай рождает.
Бір ағаш кессең, орнына он ағаш отырғыз. Если дерево срубил одно, десять посади вместо него.
Жердің көркі тал болар, елдің көркі мал болар. Земля деревьями богата, скотом богат народ.
Жер — семіз, от — арық. Земля одаряет, огонь все пожирает.
Тамшыдан тама берсе, дария болар. Капля за каплей собирается, река появляется.
Күріш арқасында күрмек су ішеді. Когда рис поливают — сорняк тоже воду пьет.

Об отце, матери, детях и воспитании

Арыстан асқынса, айға шабар, ақымақ асқынса, анасын сабар. Возгордится лев — на луну кидается, возгордится дурень — на мать свою задирается.
Ерке бала екі жылар. Дважды плачет ребенок балованный.
Бала — жанның гүлі, көздің нұры. Дети — цветы души и глаз лучи.
Ата балаға сыншы. Детям судья отец.
Ата-анаңды сыйласаң, көп жасарсың, сыйламасан жан қинарсың. Долго будешь жить, если родителей уважаешь, если не уважаешь, то сам страдаешь.
Үйің үй-ақ екен, ішінде ойнайтын баласы болса. Дом хорошим бывает, когда в нем дети играют.
Есер екі ұлдан есті қыз артық. Дочь одна, если умна, всегда ценней двух глупых сыновей.
Есер баладан ерке бала жаман. Избалованный ребенок хуже дурака.
Қойшы көп болса, қой арам өледі. Когда много пастухов бывает овцы дохнуть начинают.
Әкенің қадірін — әке болғанда біперсің. Когда отцом станеш, каково быть отцом узнаешь.
Алты ұл туған ананы — ханым десе болады, кезек сыйласқан ағайынды — жаным десе болады. Мать, родившую шестерых сыновей, называй царицей; хорошую родню называй души частицей.
Ағайын көп, ана біреу-ақ. Многочисленна родня, а мать всегда одна.
Жақсы әке жаман балаға қырық жылдық ризық. Отца доброе имя служит сорок лет непутевому сыну.

Источник : Bilu.kz

 • Уровень A1

 • Уровень А2

 • Уровень В1

 • Уровень В2

 • Уровень С1

 • Уровень С2

 • Детям
 • словарь
 • Говорим
 • Слово дня
 • Еще

  • Сеть языкового обмена
  • Сервис Я — учитель
  • Караоке Soyle
  • Читаем
  • Пишем
  • Проверь себя
  • Полезное
  • Игра борьба слов
  • Библиотека
  • С кириллицы на латиницу
  • Корпоративное обучение

МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕР

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

Дұшпан күлдіріп айтады,
Дос жылатып айтады.

Сладкая ложь недруга смешит,
горькая правда друга слезу прошибает.

Дос сыртыңнан мақтар,
Дұшпан көзіңе мақтар.

Друг хвалит за глаза, недруг – в глаза

Жолдасты жол айырады.

Друзей дорога разлучает.

Жаман жолдастан мықты таяқ.

Крепкая палка лучше плохого попутчика.

Ұрыстың мерейі – ерлік,
Ырыстың мерейі – бірлік.

Битвы успех в героизме,
счастье успех в единстве.

Ағаш тамырымен,
Адам досымен мықты.

Дерево крепко корнями, человек – друзьями.

Досыңды мақтағаның – өзіңді жақтағаның.

Друга хвалить что себя похвалить.

Татулық – табылмас бақыт.

Дружба – богатство бесценное.

Туысы жақын жақын емес,
Қонысы жақын жақын.

Доброе соседство прочнее родственных уз.

Сыйласу екі кісіге бірдей.

Дружба крепка взаимностью.

Қимас досың сұраса,
Қимасыңды бересің.

Для друга сердечного от сердца отрывают.

Жолдасы көптің – олжасы көп.

Друзей много – шире дорога.

Нашли ошибку?

Нашли ошибку?

Страница

https://www.soyle.kz/proverbs/index/page/2

Спасибо за обратную связь!

Большинство казахских пословиц родилось много веков назад как выражение мировоззрения народа, обобщение его житейского опыта. Смысл их очень разнообразен и отражает в себе жизненные ценности народа. 

Пословицы, как жанр народного творчества, представляют собой краткие образные высказывания, содержащие в себе мудрую и поучительную мысль. Большинство казахских пословиц родилось много веков назад как выражение мировоззрения народа, обобщение его житейского опыта. Смысл их очень разнообразен и отражает в себе жизненные ценности народа. Такими ценностями являются – родина, здоровье, труд, семья, чувства людей.

Метко высказанная мысль подхватывается народом, входит в повседневную жизнь и передается из поколения в поколение. По их содержанию можно определить принципы поведения общества. Каждый из нас индивидуален, но постигая культуру национальности, узнаешь ее характерные черты. Рассматривая казахские пословицы с переводом понимаешь, чем на протяжении веков жил этот трудолюбивый кочевой народ. Это – воспитание храбрости воинов, тяжелый труд кочевников, забота о своей семье. Свойственен ему и юмор.

Казахский народ, как и любая другая нация, обладает самобытностью. Славится своей хлебосольностью, дружелюбием, открытостью для всего нового. Казахи уважают старших, помнят и чтят своих предков и бережно относятся к традициям.

Народные пословицы позволяют на многое посмотреть со стороны. Краткой фразой можно преподать человеку урок, высмеять недостатки, подчеркнуть важность приоритетов. Употребление пословиц придает речи выразительность и художественно украшает ее.

Казахам свойственна привязанность к Родине. Многие столетия жизнь их была кочевой. Перемещаясь по территориям родной земли люди восхваляли места, где проходило их детство, жила семья. Вот как звучат некоторые казахские пословицы с переводом:

 • Отан оттан да ыстық
  Родины тепло – огня жарче

  В характере казахов заложено и гостеприимство. Гость для них – уважаемый человек, достойный самого лучшего. Даже у семей со скромным достатком в традиции было обязательное угощение и гостинец на дорогу. Чтобы уходя, гость вспоминал о вас добрым словом.

 • Сыйлы қонағың келсе, итіне сүйек таста
  Если пришел уважаемый гость, и собаке его кинь кость

  Здоровье важно для каждого человека. Во все времена понималась тонкая связь между телесным состоянием и духовным. Без здоровья нет радости ни в доме, ни в труде.

 • Тәні саудың жаны сау
  Здоровый телом и духом здоров

  В сложной кочевой жизни казахов всегда ценилась взаимовыручка и дружба. Умение вовремя прийти на помощь давало возможность, в прямом смысле слова, выживать. Небольшие аулы жили одной дружной семьей. Вместе делили беды и радости. Идеалы дружбы также нашли свое отражение в казахских пословицах.

 • Ағаш тамырымен, адам досымен мықты
  Дерево крепко корнями, а человек – друзьями

  Трудолюбивый человек у казахов всегда был в почете. К труду приучались с раннего детства. Девочки учились обихаживать дом, готовить, шить, валять шерсть. Юношам передавались навыки разведения и ухода за скотом. Они обучались выделке кожи, резьбе по дереву, обработке камня. Труд считался основой развития человека.

 • Ер дәулеті – еңбек
  Богатство джигита – труд

  Но труд немыслим без знаний, а жизнь – без мудрости. Знания же приобретаются через обучение. Считалось, что человек должен учиться новому всю жизнь, потому что даже за всю жизнь ему не удастся познать всего.

 • Жердің сәні – егін, ердің сәні – білім
  Землю – украшают нивы, человека – знания

  Главной же гордостью казаха традиционно была семья. К женщине относились с особым вниманием. Счастливый дом должен быть полон детей, которые уважают и поддерживают старшее поколение. Подрастая дети сначала становились помощниками для взрослых, а затем и вовсе выполняли их обязанности. Жизнь человека вне семьи была неприемлема.

 • Бесіксіз үйде береке жоқ
  В доме без колыбели уюта нет

  В доме ценился теплый очаг и достаток. Еда и материальные ценности всегда были благом. Они защищали семью от нужды, голода и врагов. При этом, всегда считалось, что достатком нужно распоряжаться мудро, не ставить его выше достоинства и уважения общества. А также по мере возможности помогать ближним.

 • Асы жоқ үйді ит те сүймейді
  Дом, где нет еды, и собака избегает

  История казахского народа богата событиями. Поздно появившаяся письменность способствовала развитию устного фольклора. Количество казахских пословиц исчисляется сотнями. Основные их идеи заключаются в воспитании у народа любви к Родине, близким, в поощрении взаимопомощи, трудолюбия и стремления к образованию.

Выполнили перевод с казахского на русский и подготовили материал специалисты бюро переводов «Прима Виста».

Несмотря на то, что большинство пословиц имеют многовековую историю, содержание их можно смело относить и к сегодняшнему дню.

Еңбек, еңбекқорлық.
Труд, трудолюбие.
Еңбек-ширатады,
Өмір үйретеді.
Труд закаляет, жизнь учит.

Еңбек өмірді ажарлайды.
Труд жизнь украшает.

Еңбек адамның екінші анасы.
Труд-вторая мать человеку.

Жалқаулық аздырады,
Еңбек оздырады.
Труд прославляет,
Лень с пути сбивает.

Еңбек мұратқа жеткізер,
Жалқаулық абыройды кетірер.
Труд к цели ведет, лень-к безделью.

Көз қорқақ, қол батыр.
Глазам боязно, рукам страх неведом.

Еңбек пен бақыт-егіз.
Труд и счастье-близнецы.

Су-ырыстың көзі,
Еңбек кірістің көзі.
Вода-счастья глазок,
Труд-богатства родничок.

Ащы еңбектен тәтті нан.
У трудной работы хлеб сладкий.

Еңбек етсең емерсің, ерінбесең жеңерсің.
Работающий жует-настойчивый цели достигает.

Жеріне қарай астығы.
Урожай-по плодородию земли.

Жерің отты болса, малың сүтті болады.
Обилие молока-от обильного травостоя.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
 • Цитата форма числа
 • Цитата про порядок в голове и в жизни
 • Вот и прошел еще один год цитаты
 • Самые красивые поздравления для подруги своими словами до слез
 • Итог сделки плюшкина с чичиковым цитаты